Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Tập đoàn Thiên Long
03/09/2013

Ngày 29/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG) theo Báo cáo phát hành số 64.13/CV-TL ngày 28/8/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 22/5/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác