Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Dược phẩm TV.PHARM
28/08/2013

Ngày 26/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 103/BC-TV.PHARM ngày 21/8/2013 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã phát hành là 3.780.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức là: 629.900 cổ phiếu;

- Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là: 3.149.946 cổ phiếu;

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ là: 154 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác