Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
16/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 92/2021/CV-TCD ngày 19/05/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/05/2021 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác