Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 222/CV-PTN ngày 26/5/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã cổ phiếu: HDC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 43/NQ.ĐHCĐ ngày 21/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 44/NQ-HĐQT ngày 6/5/2021 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác