Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Quốc tế Phương Anh
11/03/2021

Ngày 04/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Quốc Tế Phương Anh (mã CK: PAS tại Upcom). Theo báo cáo kết quả phát hành số 04/BC-PAS ngày 02/03/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 2.549.968 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác