Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Tập đoàn Cienco4
08/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Tập đoàn Cienco4 (Mã CK: C4G tại Upcom). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2131/QĐ-TĐ ngày 28/01/2021 và các quy định của pháp luật.

    UBCKNN

Các tin khác