Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
18/09/2013

Ngày 12/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 11/9/2013 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật. Căn cứ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, Công ty thực hiện phát hành 7.411.139 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2013 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác