Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CtyCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang
29/10/2013

Ngày 22/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 15/10/2013 của CtyCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang. Căn cứ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty thực hiện phát hành 7.947.240 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/NQ-ĐHCĐ/2013 ngày 14/9/2013 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác