Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP FPT
18/06/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 162/FPT-FAF ngày 14/6/2021 của CTCP FPT (Mã chứng khoán: FPT – niêm yết tại SGDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 118.354.395 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác