Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
14/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Mã CK: DDN tại Upcom) theo Báo cáo phát hành số 536/BCPH-CT ngày 09/8/2021. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 46/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác