Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu của CtyCP Nhựa Tân Phú
11/09/2013

Ngày 6/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 422/BC-NTP ngày 3/09/2013, Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 421/BC-NTP ngày 3/09/2013 và tài liệu kèm theo của CtyCP Nhựa Tân Phú (Mã chứng khoán TPP, niêm yết tại HNX). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 09/NQ-ĐHCĐ-NTP ngày 18/5/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT-NTP ngày 12/8/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT-NTP ngày 3/9/2013, Công văn số 420/2013/CV-TPP ngày 4/9/2013 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

                

Các tin khác