Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
30/08/2013

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 27/PP-THPC ngày 10/5/2013 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 25/NQ-PP ngày 27/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26A/NQ-HĐQT ngày 9/5/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác