Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư F.I.T
10/10/2013

Ngày 4/10/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 96/2013/CV-FIT ngày 2/10/2013 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư F.I.T. Theo đó, CtyCP Đầu tư F.I.T đã thực hiện phát hành 750.000 cổ phiếu trả cổ tức cho 238 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác