Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 0904.1/2021/BC-HHP ngày 09/04/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CP: HHP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 1.169.824 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác