Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
18/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 16/BC.DIG Corp – HĐQT ngày 01/03/2021 và tài liệu bổ sung đến ngày 02/03/2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu: DIG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 30/06/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 28/01/2021, Nghị quyết HĐQT số 124/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/02/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác