Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của CTCP Xây lắp điện I
14/10/2021

UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 1073/PCC1-BC và Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 1072/PCC1-BC ngày 14/9/2021 của Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (mã cổ phiếu: PC1; niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).

Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-PCC1-HĐQT ngày 03/9/2021, Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 0033/QĐ-PCC1-HĐQT ngày 14/9/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác