Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Khoan và Dung dịch Khoan Dầu khí
19/11/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Khoan và Dung dịch Khoan Dầu khí theo Công văn số 884/PVD-TC ngày 14/11/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác