Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
22/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 82//BC-CTMTĐT ngày 29/06/2021 của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác