Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
30/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 45/BC-TCĐL ngày 23/7/2021của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (Mã chứng khoán: EVF tại UpCom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 39.726.363 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác