Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Điện nước An Giang
27/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 863/CTCPĐN-KH ngày 15/10/2021 của CTCP Điện nước An Giang (UPCOM: DNA). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã phát hành là 2.682.122 cổ phiếu (chiếm 99,99% số lượng cổ phiếu đã đăng ký).

UBCKNN

Các tin khác