Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Nagakawa
30/08/2021

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo phát hành cổ phiêu trả cổ tức số 123/2021/BC-NAG ngày 11/8/2021 của CTCP Tập đoàn Nagakawa (Công ty/HNX/Mã chứng khoán: NAG). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 30.7/NQ-HĐQT-NAG ngày 30/7/2021 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác