Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư F.I.T
27/08/2013

Ngày 20/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư F.I.T. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 19/1/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác