Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Bắc Á
27/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 221/2021/BC-BAC A BANK ngày 25/08/2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng/BAB). Theo đó, Ngân hàng đã phát hành 44.635.500 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác