Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP FPT
14/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 92/FPT-FAF ngày 20/04/2021 của CTCP FPT (mã cổ phiếu: FPT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 8/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.04.2021/NQ-HĐQTFPT ngày 29/04/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác