Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
24/10/2013

Ngày 16/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo Báo cáo số 262 ngày 11/10/2013. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2013 số 03/NQ-ĐHĐCĐ3 ngày 25/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 200/2013/NQ-ĐHQT ngày 18/7/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác