Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC
16/10/2013

Ngày 11/10/2013, UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo Báo cáo kết quả phát hành số 632/CVDIC2013 ngày 9/10/2013) của CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC. Theo đó, CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC đã thực hiện phát hành thành công 635.736 cổ phiếu, chiếm 99,89% tổng số cổ phần được phép phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác