Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 và 2012 của CtyCP Hãng sơn Đông Á
09/10/2013

Ngày 3/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 và 2012 theo Công văn số 01/2013/BC-HAD ngày 5/9/2013 báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Hãng sơn Đông Á. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/HAD/NQ-ĐHCĐ ngày 15/6/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 26/8/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

                

Các tin khác