Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thuỷ sản MeKong
03/10/2013

Ngày 2/10/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Công văn số 066/CV.2013 ngày 24/9/2013 về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thuỷ sản MeKong, theo đó kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.979 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.295.976 cổ phiếu.

- Số lượng cổ đông được phân phối: 676 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác