Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu của CtyCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn
20/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (MCK: VHG) theo Công văn xin đăng ký phát hành không số ngày 16/9/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 không số ngày 30/8/2013 và Nghị quyết HĐQT số 395/NQ-HĐQT ngày 11/9/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác