Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Sông Ba
19/09/2013

Ngày 16/9/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu số 340/13/S3-TCKT ngày 13/9/2013 của Công ty Cổ phần Sông Ba. Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Ba đã thực hiện phát hành 2.488.261 cổ phiếu trả cổ tức cho 6.391 cổ đông.

(UBCKNN)

                

Các tin khác