Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Siêu Thanh
05/11/2013

  Ngày 30/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Siêu Thanh (Mã CK: ST8), theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 363/BCPHCP-ST ngày 21/10/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 số 362/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/10/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 370/NQ-HĐQT/ST ngày 28/10/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác