Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Thiết bị Y tế Việt Nhật
04/11/2013

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu số 68/2013-BCJVC ngày 25/10/2013 của CtyCP Thiết bị Y tế Việt Nhật. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CtyCP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã phát hành là 7.410.931 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác