Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
01/11/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 18/9/2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/6/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/9/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác