Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Phương Đông
15/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 55/2021/BC-HĐQT ngày 16/6/2021 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã cổ phiếu: OCB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 49/2021/NQ-HĐQT ngày 16/6/2021, Văn bản số 4104/NHNN-TTGSNH ngày 10/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác