Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
12/07/2021

Ủy ban Chưng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 66/2021/BC-HĐQT ngày 06/07/2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (mã cổ phiếu: MIG, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 13.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác