Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
21/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Công ty). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 23/4/2021 (và đính chính theo Công bố thông tin ngày 01/9/2021) và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

 

Các tin khác