Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội
18/09/2013

Ngày 12/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1152/2013/CtyCTDP ngày 11/9/2013 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hà Nội. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội phát hành trả cổ tức thành công là 630.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác