Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC
11/09/2013

Ngày 5/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC (Mã CK: DIC) (theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 569 ngày 3/9/2013). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 21-2013/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 21/6/2013 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 số 22-2013/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 30/8/2013.

  Ngoài ra, UBCKNN đề nghị Công ty chỉ được lấy nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 130/2013/TT-BTC.

(UBCKNN)

Các tin khác