Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
15/07/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 141/2021/BC-TCD ngày 09/07/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 4.114.562 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác