Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
13/12/2013

  Ngày 12/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/1/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17/8/2011) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1266/2013/BC-SeABank ngày 18/11/2013 của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết số 04 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013, Quyết định của Hội đồng quản trị số 855/2013/QĐ-CTHĐQT ngày 12/8/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác