Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nicotex
14/11/2013

  

  Ngày 5/11/2013, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nicotex theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 1689/CTN ngày 28/8/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 709/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/QĐ-CTN ngày 17/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1688/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác