Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Công nghệ Tiên Phong
13/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 01/2021 ngày 31/12/2021 của CTCP Công nghệ Tiên Phong (Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021, Nghị quyết HĐQT số 006/2021/NQ-HĐQT-CBTT ngày 31/12/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác