Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
18/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 số 0405-3/2021/BC-VTSR ngày 4/5/2021 và các tài liệu bổ sung đến ngày 7/6/2021 của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Công ty/Mã CK: AAV). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 2304-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 0405-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 4/5/2021 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác