Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội
01/07/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 45/2022/BC-HĐQT ngày 28/06/2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã cổ phiếu: MIG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 21.450.000 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác