Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng DIC Holdings
29/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 126/DICcons ngày 16/06/2022 của CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã cổ phiếu DC4, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 2.499.723 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác