Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
28/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 66/2022/MWG ngày 22/06/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã cổ phiếu: MWG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 731.854.815 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác