Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP FPT
28/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 206/FPT-FAF ngày 22/06/2022 của Công ty cổ phần FPT (Mã cổ phiếu: FPT – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 182.830.658 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác