Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 329/2021-DGC ngày 30/03/2021 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu: DGC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021, NGhị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác