Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Chứng khoán Rồng Việt
15/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tả cổ tức của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Công ty). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác