Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty 36
15/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 67/BC-TCT ngày 07/6/2021 của Tổng Công ty 36 (Mã chứng khoán: G36 - Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu G36 phát hành thành công là 5.192.826 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác